Безвъзмездната помощ по проект BG16RFOP002-2.073-7432-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“


На 11.08.2020 г. стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-2.073-7432-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 10 000 лв. от които 8 500 европейско и 1 500 национално съфинансиране. Целта на проекта е да бъдат осигурени оперативен капитал за фирма „Опа Солюшънс“, чрез който ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от  COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.